POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aby uzyskać większą przejrzystość i kontrolę nad informacjami, które zbieramy na Państwa temat, zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności. Zasady te odpowiadają również wymaganiom dotyczącym przetwarzania danych osobowych nałożonych przez Parlament Europejski i Radę Europy 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (PKBR).

Sposób przetwarzania danych nie zmienia się znacząco. Już w przeszłości dotrzymywaliśmy standardów zawartych w niniejszym rozporządzeniu. Wzbogaciliśmy je jedynie o szczegóły, aby moli Państwo uzyskać pełne informacje i poznać przyczyny wprowadzenia mechanizmów ochrony oraz ułatwić Państwu decyzję, w jakim stopniu umożliwić nam przetwarzanie państwa danych osobowych.

Zalecamy zapoznanie się z poniższymi zasadami i, w przypadku dodatkowych pytań lub próśb o ograniczenie przetwarzania, skontaktowanie się z nami w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Korzystając z naszych usług, zgadzają się Państwo na wspomnianą aktualizację. Należy pamiętać, że nadal będzie można w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania – na przykład w celach marketingowych – swoich danych osobowych.

Ochrona Państwa danych osobowych jest kwestią wzajemnego zaufania i szacunku, a udzielone nam zaufanie jest dla nas kluczowe. Naszym celem jest ochrona Państwa prywatności, dlatego przestrzegamy przepisów ustawowych podczas przetwarzania Twoich danych osobowych.

Chcielibyśmy poinformować o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, aby zapewnić dostęp do informacji na temat wewnetrznych procedur naszej firmy umozliwiających np. uzyskanie zgody na przetwarzanie.

I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma ADMINISTER Polska Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Marchewkowej 10, 52-311 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000447607.

Dane kontaktowe administratora są następujące: adres do doręczeń: ul. Marchewkowa 10, 52-311 Wrocław, adres e-mail: info@administer.pl, tel. +48 717072911, +48 717072913.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Gromadzenie danych

Dane gromadzone przez firmę Administer Polska są danymi firm oraz ich pracowników. Nie gromadzimy danych osób prywatnych, numerów PESEL, prywatnych numerów telefonów, ani prywatnych adresów e-mail. Gromadzenie danych następuje z następujących źródeł:

1) baza Krajowego Rejestru Sądowego

2) baza Krajowego Rejestru Postępowań Upadłościowych

3) baza Internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego

4) publikacje prasowe w prasie drukowanej oraz na portalach ogłoszeniowych

5) ustne bądź pisemne wskazanie danych kontaktowych poprzez pracownika danej firmy

Dane pracowników firm (klientów) gromadzimy w celu:

1) skierowania oferty handlowej do konkretnej osoby potencjalnie zainteresowanej usługą

2) obsługi danej firmy w procesie zleconej przez nią usługi

Dane gromadzone są w firmowej bazie danych (eCMR) i na bieżąco uaktualniane. Za dane gromadzone w celu prowadzenia działalności spółki Administer Polska uznajemy:

a) imię i nazwisko

b) służbowy numer telefonu

c) służbowy adres e-mail

d) funkcję zawodową (w przypadku syndyków i komorników)

Gromadzimy również dane kontaktowe dostawców usług: wydawnictw prasowych, pośredników branży reklamowej oraz domów mediowych, w celu zlecania za ich pośrednictwem usług publikacji treści ogłoszeniowych.

III. Dane i ich wykorzystanie

ADMINISTER Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe przedstawicieli naszych klientów w następującym celu:

Zamawianie usług – w celu zrealizowania zamówienia, zapewnienia prawidłowej realizacji zamówionych usług i komunikacji z Państwem w związku z procesem zamówienia lub ustaleniami umownymi. W naszych rejestrach przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon i funkcja w Państwa firmie. Są to dane przetwarzane w celu wykonania postanowień umowy, zawartej tak w formie pisemnej, jak i ustnej.

W naszych ofertach Państwa dane (imię, nazwisko, firmowy adres, firmowy telefon, e-mail) są wykorzystywane w celu prezentacji informacji o usługach. Używamy tych danych jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo, w innym przypadku zwrócilibyśmy się z prośbą o Państwa zgodę.

Nie rozsyłamy zbiorowych wiadomości. Każda wiadomość e-mail jest wysyłana do wskazanej przez daną firmę osoby.

Powyższe dane przetwarzane są na czas trwania stosunku umownego oraz przez 10 lat po rozwiązaniu stosunku umownego. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody, przez okres 5 lat od udzielenia zgody.

Do celów księgowych dane oraz faktury przechowywane są 5 lat. W przypadku wysyłania faktur drogą pocztową nie zamieszczamy na kopercie imienia i nazwiska osoby, która zleciła usługę.

IV. Inni odbiorcy danych osobowych

Pozostałymi odbiorcami danych osobowych będą osoby wykonujące czynności techniczne lub organizacyjne dla administratora zgodnie z instrukcjami administratora oraz osoby realizujące dla administratora (zgodnie z jego instrukcjami) usługi księgowe (osoby przetwarzające dane osobowe).

Odbiorcami danych osobowych do wypełniania ustawowych zobowiązań mogą być również organy finansowe lub inne właściwe organy w przypadkach, kiedy takie powinności nakładają administratorowi ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (do krajów spoza UE) ani organizacji międzynarodowych.

V. Bezpieczeństwo danych

Ochrona Państwa danych jest dla nas kluczowa, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im bezpieczeństwo. W pełni wykorzystujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do tych danych i nie dopuścić do ich zniszczenia lub nadużycia. Sposoby zabezpieczania danych są również regularnie sprawdzane.

Podczas przetwarzania danych wykorzystujemy metody pseudonimizacji i anonimizacji, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo danych.

VI. Prawa podmiotów

Nad swoimi danymi osobowymi nie tracą Państwo kontroli. Można uzyskać do nich dostęp lub zmienić je w dowolnym momencie. Jako podmiot, którego dane są przetwarzane, mają Państwo również następujące prawa: prawo do zgody na przetwarzanie, do wprowadzania zmian w danych, wniosku o usunięcie danych, ograniczenia przetwarzania, przesyłania, sprzeciwu co do przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzoru. W przypadku przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody przysługuje także prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wyżej wymienione przypadki zostały opisane w naszych wewnętrznych procedurach.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@administer.pl.

Adres:
ADMINISTER Polska Sp. z o.o.
ul. Marchewkowa 10
52-311 Wrocław

Kontakt bezpośredni:
tel: +48 71 707 29 11
tel: +48 71 707 29 13
e-mail: info@administer.pl
Strona internetowa usługi:
www.strefakomunikaty.pl

Dane do faktury:
ADMINISTER Polska Sp. z o.o.
ul. Marchewkowa 10
52-311 Wrocław

NIP 8992741062
REGON 022058130

Nazwa banku:
Citi Handlowy S.A.
ul. Powstańców Śląskich 7A
53-332 Wrocław
Numer rachunku bankowego:
NRB: 72103000190109853000462778
IBAN:
PL72103000190109853000462778
SWIFT: KOMBCZPP

Zapis w Krajowym Rejestrze Sądowym:
SR dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000447607
Data wpisu: 14. 01. 2013

Portal został zarejestrowany
w Rejestrze Dzienników
i Czasopism pod numerem
Rej Pr 3479 dnia 21 marca 2016.

siedziba i adres redakcji:
ul. Marchewkowa 10,
52-311 Wroclaw
siedziba i adres wydawcy: jw.
redaktor naczelna:
Ilona Dąbrowska
e-mail: ilona.dabrowska@administer.pl© ADMINISTER Polska Sp. z o.o., tel: +48 71 707 29 11, +48 71 707 29 13, info@administer.pl, www.strefakomunikaty.pl - Polityka prywatności