Cennik

Klientom, którzy zamówią u nas publikację prasową, zapewniamy bezpłatną emisję na naszym portalu.

Konkretną kakulację cenową dotyczącą publikacji wyłącznie na portalu przekazujemy w wiadomości zwrotnej.

Regulamin

 1. Operatorem serwisu www.strefakomunikaty.pl (dalej "strona internetowa") i dostawcą usługi (dalej "Usługodawca") jest:

  ADMINISTER Polska Sp. z o.o.
  Dział Media
  ul. Marchewkowa 10
  52-311 Wrocław
  SR dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
  VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000447607

  Definicje użytych pojęć:

  "Klient"
  – osoba prawna lub fizyczna, która prześle zamówienie publikacji

  "Zamówienie"
  – pierwotny wniosek o publikację z zachowaniem wszelkich formalności wymienionych w punkcie 2. Regulaminu

  "Akceptacja"
  – pozytywne zaopiniowanie kalkulacji cenowej i projektu graficznego
  – jest uznawane za wiążące

 2. Usługodawca, na podstawie zamówienia Klienta i otrzymanego tekstu ogłoszenia, pośle Klientowi do akceptacji projekt graficzny wraz z kalkulacją cenową. Akceptacja (pozytywne zaopiniowanie) ze strony Klienta jest uznawana za wiążącą. Usługodawca opublikuje jedynie te ogłoszenia, które zostaną zatwierdzone przez Klienta.

  Zamówienia są przyjmowane e-mailem na adres info@administer.pl.

  Zamówienie przez e-mail powinno zawierać:

  • tekst ogłoszenia
  • termin publikacji
  • wskazanie dziennika, w którym miałoby ukazać się ogłoszenie
  • nazwę firmy i nazwisko odpowiedzialnego pracownika wraz numerem telefonu


 3. Usługodawca przyjmuje i opracowuje zamówienia, przyjmuje akceptacje i publikuje ogłoszenia w dni robocze, godzinach pracy od 8.00 do 16.00. Usługodawca zobowiązuje się przesłać Klientowi projekt graficzny i kalkulację cenową w dni robocze, w terminie do 24 godzin po otrzymaniu zamówienia. Po otrzymaniu akceptacji Usługodawca zobowiązuje się również do opublikowania ogłoszenia we wskazanym terminie. Usługodawca zastrzega sobie jednak, że na opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej www.strefakomunikaty.pl ma co najmniej jeden dzień roboczy. Jeśli Usługodawca otrzyma zamówienie w piątek po godzinie 16.00, odeśle projekt graficzny z kalkulacją w następnym dniu roboczym do godziny 16.00. Jeśli Usługodawca otrzyma akceptację w piątek po godzinie 16.00, opublikuje ogłoszenie na stronie internetowej zgodnie z podanym terminem, najwcześniej jednak w dniu, który następuje po dniu roboczym, który Usługodawca zastrzegł sobie na publikację. Klient zobowiązuje się do respektowania wszystkich terminów wymienionych powyżej w tym punkcie Regulaminu i dostosuje do nich żądany termin publikacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak publikacji ogłoszenia w wybranym dzienniku w terminie wskazanym przez Klienta, jeśli ogłoszenie było zamówione po terminie deadline (terminie końcowym konkretnego wydania) danego dziennika.

 4. Po opublikowaniu ogłoszenia nie można już ingerować w jego treść.

 5. Ogłoszenie zostaje opublikowane – w terminie wskazanym przez Klienta w zamówieniu – po zaakceptowaniu kalkulacji cenowej. Klient wskazuje termin publikacji w prasie, który będzie tożsamy z terminem publikacji na www.strefakomunikaty.pl. Ogłoszenie pojawi się na stronie internetowej o godzinie 00:00:00 w dniu publikacji. Ogłoszenie będzie widniało na www.strefakomunikaty.pl 30 dni (chyba że klient zaznaczy inaczej). Po upływie tego czasu zostanie przesunięte do ARCHIWUM, gdzie pozostaje nadal do wglądu przez okres 90 dni. Minimalny okres publikacji ogłoszenia wynosi 24 godziny.

 6. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia za pośrednictwem internetu nieprzerwanego dostępu zainteresowanych do opublikowanych ogłoszeń. Do naruszenia tego zobowiązania nie dojdzie w sytuacji, kiedy dostęp będzie ograniczony bądź wyłączony z powodu działania siły wyższej albo z powodu nieoczekiwanych problemów technicznych, czy niezbędnych przestojów systemu. Do naruszenia powyższego zobowiązania nie dojdzie również wtedy, kiedy dostęp będzie ograniczony bądź wyłączony z powodu działania lub zaniechania osób obsługujących transmisję danych w internecie między Usługodawcą a zainteresowanymi albo w przypadku awarii zasilania.

 7. Klient jest zobowiązany do zapłacenia na konto Usługodawcy kwoty w wysokości zgodnej z zaakceptowaną kalkulacją, którą Usługodawca przesłał Klientowi wraz z projektem graficznym do akceptacji na podstawie jego zamówienia. Usługodawca wystawi Klientowi fakturę, którą prześle mu drogą elektroniczną wraz ze skanem strony internetowej dziennika, w którym ukazało się ogłoszenie.

 8. Wraz z akceptacją projektu graficznego i kalkulacji cenowej Klient zgadza się bez wyjątku z wszelkimi warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie, o ile w konkretnym przypadku nie umówiono się inaczej.

 9. Za treść zleconego ogłoszenia odpowiedzialny jest Klient, ale Dostawca zastrzega sobie prawo do kontroli przesłanego tekstu pod kątem postanowień ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ust. z dnia 16 kwietnia 1993 r.). Jeśli ogłoszenie jest nieuczciwe, pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami, uchybia godności człowieka, wprowadza odbiorcę w błąd itp., wówczas Dostawca może odmówić publikacji (art. 16 ww. ustawy).
Adres:
ADMINISTER Polska Sp. z o.o.
ul. Marchewkowa 10
52-311 Wrocław

Kontakt bezpośredni:
tel: +48 71 707 29 11
tel: +48 71 707 29 13
e-mail: info@administer.pl
Strona internetowa usługi:
www.strefakomunikaty.pl

Dane do faktury:
ADMINISTER Polska Sp. z o.o.
ul. Marchewkowa 10
52-311 Wrocław

NIP 8992741062
REGON 022058130

Nazwa banku:
Citi Handlowy S.A.
ul. Powstańców Śląskich 7A
53-332 Wrocław
Numer rachunku bankowego:
NRB: 72103000190109853000462778
IBAN:
PL72103000190109853000462778
SWIFT: KOMBCZPP

Zapis w Krajowym Rejestrze Sądowym:
SR dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000447607
Data wpisu: 14. 01. 2013

Portal został zarejestrowany
w Rejestrze Dzienników
i Czasopism pod numerem
Rej Pr 3479 dnia 21 marca 2016.

siedziba i adres redakcji:
ul. Marchewkowa 10,
52-311 Wroclaw
siedziba i adres wydawcy: jw.
redaktor naczelna:
Ilona Dąbrowska
e-mail: ilona.dabrowska@administer.pl© ADMINISTER Polska Sp. z o.o., tel: +48 71 707 29 11, +48 71 707 29 13, info@administer.pl, www.strefakomunikaty.pl - Polityka prywatności